1 augustus 2022: Wet transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht

01-08-2022

Nieuws

krant vrouw

Op 1 augustus is de Wet transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingegaan. Een impactvolle wet - voortvloeiend uit een Europese Richtlijn - die ervoor moet zorgen dat niet alleen de arbeidsvoorwaarden voor werknemers verbeteren maar dat ook hun aansluiting op de arbeidsmarkt verbetert.

Deze nieuwe wet – die is vastgelegd in artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek – heeft gevolgen voor de scholing van (financieel) professionals. Per 1 augustus 2022 is de werkgever op basis van het recht van Europese Unie, het nationaal recht of op basis van de cao verplicht om werknemers scholing direct benodigd voor het werk, kosteloos aan te bieden. Ook wordt studietijd bij verplichte scholing aangemerkt als arbeidstijd en vindt die scholing zoveel mogelijk ‘onder werktijd’ plaats.

Maar wat betekent dit nu voor de Wft-scholing voor financieel professionals? Welke opleidingen en trainingen vallen onder deze wetgeving en welke niet? Helaas is dit nog niet helemaal helder.

Wat weten we wel en wat kunnen we nog verwachten?

Om onze relaties goed te informeren over wat deze wet voor hen betekent, zijn wij in overleg gegaan met juristen, de branche en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook is hierover afstemming geweest met brancheorganisatie Adfiz.

Initiële Wft-scholing buiten de wet
De voorlopige conclusie is dat initiële Wft-scholing niet onder de werking van de wet valt. De vraag staat nog uit in hoeverre het behalen van PE-certificaten en het bijhouden van Permanent Actueel wel onder de werking van de wet vallen.

Dit betekent dat een werkgever een Wft-opleiding niet kosteloos aan een werknemer hoeft aan te bieden en dat de opleidingstijd niet beschouwd hoeft te worden als arbeidstijd. Uiteraard staat het werknemer en werkgever vrij om onderling afspraken te maken over het bijdragen van de werkgever aan de kosten van een Wft-opleiding en het beschikbaar stellen van opleidings- en studietijd. Ook kan de verplichting tot vergoeding dus voortvloeien uit cao-afspraken.

PA- en PE-verplichting nog onbekend
Momenteel staan er vragen bij het ministerie uit met betrekking tot welke onderdelen van de PA- en PE-verplichting eventueel vallen onder de werking van het nieuwe artikel 7:611a lid 2 en 4. Ook hierbij geldt natuurlijk dat wanneer delen van de verplichting niet onder de wet vallen, het de werkgever en werknemer vrij staat om hierover onderling afspraken te maken. Of dat de verplichtingen kunnen voortvloeien uit cao-afspraken.

Jurisprudentie
Een nieuwe wet, maar nog geen complete zekerheid dus. We wachten nog op een reactie van het ministerie, maar ook daarna is hoe de wet in de praktijk gaat uitvallen helaas nog niet duidelijk. Daarover zal in de toekomst een rechter zich gaan buigen om te beoordelen of een specifieke opleiding gekwalificeerd kan worden als een opleiding die door de werkgever kosteloos moet worden aangeboden (jurisprudentie). Dat geldt voor de financiële branche met het Wft-stelsel, maar ook voor andere branches met verplichte scholing.

Na reactie van het ministerie publiceren wij een nieuwe versie van onze Wft- en PE-studieurenwijzer om zowel werknemer als werkgever beter inzicht te geven in de gemiddelde studietijd.

Meer informatie over de Richtlijn transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vind je hier.